Danh sách thủ tục hành chính theo đơn vị thực hiện
Công an Tỉnh
STTTênCơ quan ban hànhMức độ thủ tục
1 Đăng ký mẫu con dấu mới BỘ CÔNG ANmức độ 3
2 Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu BỘ CÔNG ANmức độ 3
3 Đăng ký lại mẫu con dấu BỘ CÔNG ANmức độ 3
4 Đăng ký thêm con dấu BỘ CÔNG ANmức độ 3
5 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi BỘ CÔNG ANmức độ 3